Login or Create Account!

Sign in with email

I forgot my password

Enter your information

Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza/Ticari İletişim İzni

Şirketimiz Bademkaya Elektronik Satış A.Ş. (“Allday”) tarafından Aydınlatma Metni kapsamında ve aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz kişisel verilerinizin (İletişim numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ad soyad, lokasyon, alışveriş geçmiş ve alışkanlıklarınız) işlenebilmesi ve belirtilen amaçlarla Aydınlatma Metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.

 

Veri İşleme amaçları:

 

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;

Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

 

E-TİCARET MÜŞTERİLERİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE

İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Müşterimiz;

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak Bademkaya Elektronik Satış Anonim Şirketi (‘’[BADEMKAYA]’’ veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan şekilde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:

Şirketimiz, kişisel verileri, Site üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin yahut üye olmadan alışveriş için paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi suretiyle Sabit/mobil internet ve iletişim cihazlarınızın ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi suretiyle , Site üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat ve bunlara yönelik işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi ve iade süreçlerine ilişkin kayıtların ilgili evrakların kaydedilmesi vasıtaları kapsamında doğrudan müşterinin kendisinin verdiği bilgilerden ve tahsilat araçları vasıtasıyla öğrenilen verilerden elde etmektedir. Kişisel verileriniz; Sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması,  kanunlarda açıkça öngörülme, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, çerez kayıtlarınız için açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

Veri Kategorileri ve Veri Türleri

Kimlik                         : Ad –Soyad, T.C. Kimlik Numarası

İletişim                       : Telefon numarası, E posta adresi,

Müşteri İşlem            : Alışveriş geçmişi bilgileri, Satın alınan ürün/hizmet bilgileri, Sipariş bilgisi, Üyelik ID- Şifre Bilgisi, Teslimat adresi, siteyi kullanım bilgileriniz, çerez kayıtlarınız,

Finans            : Banka/kredi kartı bilgileri, Fatura adresi ve diğer fatura bilgileri, banka hesap bilgileri,

 

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, müşteri kayıtlarının oluşturulması ve takibi, sözleşmenin ifa edilebilmesi, fatura tanzimi ve iletilmesi, satış ve satış sonrası hizmetlerde müşteri menfaatinin korunması, özellikle iade ile ilk ve yeniden ürünlerin kargo vasıtasıyla gönderilmesi, bedel iadesi dahil ürün iade sürecinin yürütülmesi, müşteriye sonraki olası işlemlerinde kolaylık sağlanması, talep ve şikayetlerin takibi, iş sürekliliği ve faaliyetin devamlılığının sağlanması, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında izin veren müşterilerimize kampanya – indirim vb. durumlarda müşterinin yararlanabilmesi için haberdar edilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetim ve icrası, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,  bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak ve gerekli veri minimizasyonunu sağlanarak; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla,  iştiraklerimiz ve bağlı şirketimiz ACRY Tekstil İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ve hissedarlarıyla, Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılarıyla, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, site kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, kart basım hizmeti verenler, matbaalar, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, özel iş ortaklığımızın olduğu kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere,

Ayrıca;

Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

 

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için kvkk@allday.com.tr ile iletişime geçebilir veya www.allday.com.tr/kvkk adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz.

 

Okumakta olduğunuz bu aydınlatma metni, sadece mağazalarımızda işlenen kişisel verilerinize ilişkin olup web sitesi üzerinden yaptığınız veya yapacağınız işlemlere yönelik detaylı bilgi almak ve aydınlatma metnine ulaşmak için  www.allday.com.tr/kvkk  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla hazırladığınız başvurunuzu;

bademkayaelektronik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz

 

          Bademkaya Elektronik Satış A.Ş.

 

ALLDAY’İN.COM.TR ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

I. Sözleşmenin Tarafları

İşbu sözleşme;

a) Gültepe Mah.Tokgöz Sok. No:1 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde mukim Bademkaya Elektronik Ticaret A.Ş. (Bundan böyle “Allday’in” olarak anılacaktır.)

b) www.Allday’in.com.tr internet sitesine (“Site / Website”) üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

arasında, aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme akdedilmiştir.

II. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Allday’in’in sahip olduğu internet sitesi www.Allday’in.com.tr ‘den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

III.  Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.Allday’in.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Allday’in'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Allday’in tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Allday’in'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Allday’in'in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.Allday’in.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.Allday’in.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.Allday’in.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Allday’in ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Allday’in'in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Allday’in, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.Allday’in.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Allday’in'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Allday’in’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Allday’in'in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Allday’in'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Allday’in'in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.Allday’in.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Allday’in mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

3.11 . Allday’in tarafından www.Allday’in.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Allday’in kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyenin site kullanım bilgilerini (çerezler) kullanabilir. Allday’in, üyenin www.Allday’in.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. (Zorunlu ve ihtiyari çerezler hakkında bilgi almak için: çerez politikası

3.13. Allday’in’ya üye olan kişi, ”Ticari İletişime İlişkin Açık Rıza/Ticari İletişim İzni” kapsamında açık rıza vermesi halinde;  yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Allday’in tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.Allday’in.com.tr/kvkk adresinden ulaşabilir.

3.14. Allday’in, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Allday’in’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Allday’in ve Allday’in web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Allday’in web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Allday’in, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Site’de kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Allday’in, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayım tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Allday’in'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Allday’in, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine sipariş sürecine ilişkin bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

IV. Fikri Mülkiyet Hakları

Allday’in markası ve logosu, Allday’in.com.tr'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Allday’in tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Allday’in’in mülkiyetindedir. Üye, Allday’in’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Allday’in’in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Allday’in.com.tr'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Allday’in’in izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Allday’in’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Allday’in’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

V. Sözleşme Değişiklikleri

Allday, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Websitesi'nde yer alan Kişisel Veriler Saklama ve İmha Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Websitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

VI. Mücbir ve Zorlayıcı Sebep

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Allday’in’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Allday’in’in işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, DP ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

VII. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Allday’in tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Allday’in üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

VIII. Tebligat Adresleri

7.1. Allday’in.com.tr sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının Allday’in.com.tr'a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

7.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.3. Yine Allday’in.com.tr'nin kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Allday’in.com.tr tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

IX. Muhtelif Hükümler

Delil sözleşmesi: Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda ÜYE’nin diğer delil sunma hakları saklı kalmak kaydıyla; Allday’in’in resmi defter ve ticari kayıtları ile Allday’in’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Üyelik Sözleşmesi'nin Devri: Üye, Allday’in’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

Tadil ve Feragat: Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

X. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

XI. Sözleşmenin Yürürlüğü

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Privacy Policy

Dear Allday member,

Protection of your personal information and providing security during your payments are extremely important for us. During membership registration (either via Facebook connect or directly entering your information) we will collect information about our members and we will not share or sell this information to third parties for any commercial purpose outside of our field of operation. 

Membership information can be shared for official purposes upon written request. 

Payment Security 

Information required to process a payment (i.e. Credit Card Number) is not stored by Allday. This information is passed to the banks which will process the payment and is done through SSL based 128-bit encryption. 

For any questions or comments, you can always reach us by e-mail at musterihizmetleri@allday.com.tr or by telephone at +90 850 302 88 88

 

What does this policy cover?

We, Allday.com.tr ('we', 'us' or 'our' being interpreted accordingly) take your privacy seriously. Please read this privacy policy ('Privacy Policy') carefully as it contains important information on how and why we collect, store, use and share personal information relating to you from which you can be identified ('Personal Data').

This Privacy Policy also explains your rights in relation to your Personal Data and how to contact us or supervisory authorities in the event you have a complaint.

Our legal obligations regarding your Personal Data

We will collect and process your Personal Data in accordance with applicable laws that regulate data protection and privacy. This includes, without limitation, the EU General Data Protection Regulation (2016/679) ('GDPR') and the Turkish Personal Data Protection Law no. 6698 (''TPDPL') together with other applicable Turkey and EU laws that regulate the collection, processing and privacy of your Personal Data (together, 'Data Protection Law').  We are responsible as 'controller' of your Personal Data for the purposes of Data Protection Law.

What Personal Data will we collect?

We may collect and use the following Personal Data about you:

 • your name-surname contact details (including your email address and telephone number)
 • details of your contact history with us (including call and records of messages by text or messaging services)
 • testimonials or comments you have provided about our services.

and other Personal Data that you may provide to us from time to time, including during recorded calls.

Please note that we do not collect and process any data what is known as 'sensitive' data about you, for example, information regarding your health or ethnic origin.

If you choose not to provide the Personal Data we request, it may delay or prevent us from responding to a request or query or providing our services to you.

How your Personal Data is collected?

We collect most Personal Data directly from you during your relationship and communications with us, via you uploading your data to the www.allday.com.tr website or through telephone (our calls may be recorded), email, text, messaging service or in person. However, we may also collect information directly from third parties e.g. Facebook, Google etc. depending on your login permission preferences.

How and why we may process your Personal Data?

We may use your Personal Data in the following ways where you have given your consent, for us to create profile and details to the Allday.com.tr database (you will also be asked to consent to having your information submitted to the system):

 • To provide our services to you, including preparing and delivering your orders, maintaining any related task about your purchases (shipping, billing, customer services etc.), and keeping you updated on the progress of your processes
 • To enable to assess and improve our customer service and to make our services more valuable to you (including tailoring our website and our group companies' websites when you log on to make enrich your personal online experience)
 • To answer your questions and enquiries
 • To use your information on an anonymised basis to monitor compliance with our equal service policy
 • To conduct market researches, customer analysis, purchase sensitivity analysis, churn analysis or to build our recommendation systems etc.
 • To record the results of our research and our relationship and communications with you
 • Where you have given your consent, for us to publish testimonials and comments about our services
 • To provide you with direct marketing communications about what we are doing as well as our services, reports, offers and client events and general information about the fashion sector which we think might be of interest to you by post or phone. If required under applicable law, where we contact you by SMS, email, social media and/or any other electronic communication channels for direct marketing purposes, this will be subject to you providing your express consent. You can object or withdraw your consent to receiving direct marketing from us at any time, by contacting us using the email address: musterihizmetleri@allday.com.tr

From time to time we may seek your consent to process, use or disclose your information for another purpose not listed above.

The lawful grounds on which we collect and process your Personal Data

We process your Personal Data for the above purposes relying on one or more of the following lawful grounds:

 • for the performance of our contract with you or to take steps at your request before entering into a contract;
 • for our legitimate interests or those of a third party;
 • where you have given consent; or
 • to comply with our legal and regulatory obligations.
 • A legitimate interest is when we have a business or commercial reason to use your information, so long as this is not overridden by your own rights and interests. Our legitimate interests include continuing to operate our e-commerce business, the administration and maintenance of records, management of client and customer relationships, improvement of our services, and marketing our services.

Who we share your Personal Data with

We may need to disclose your Personal Data where you have given your consent to certain third-party organisations who processing Personal Data only in accordance with our instructions under contract (called 'data processors') such as companies and/or organisations that act as our service providers or marketing advisers, or otherwise assist us in delivering the services that you have requested e.g. cloud storage providers, IT service providers.

We only allow our data processors to handle your Personal Data if we are satisfied they take appropriate measures to protect your Personal Data. We also impose contractual obligations on data processors to ensure they can only use your Personal Data to provide services to us and to you.

We may also disclose your Personal Data to third parties who make their own determination as to how they process your Personal Data and for what purpose(s) (called 'data controllers') e.g. if we submit your e-mail address or phone number to a client, they will become a data controller in respect of this personal data.

We may disclose and exchange information with regulatory or law enforcement agencies if we are required by law to disclose it in connection with the detection of crime, the collection of taxes or duties, in order to comply with any applicable law or order of a court of competent jurisdiction, or in connection with legal proceedings.

We may also need to share some Personal Data with third parties in the event of a sale, merger, liquidation, receivership or transfer of all or substantially all of the assets of our company provided that the third party agrees to adhere to the terms of this Privacy Policy. Usually, information will be anonymised, but this may not always be possible. The recipient of the information will be bound by confidentiality obligations.

In all cases we always aim to ensure that your Personal Data is only used by third parties for lawful purposes and in compliance applicable Data Protection Law.

International transfers

The Personal Data that we collect may be accessible by our other group companies, clients, and the third parties located outside of the European Economic Area (the 'EEA'). Accordingly, your Personal Data will be sent to or be capable of being accessed from outside the EEA in a territory whose laws are not considered to meet the standards for protection of Personal Data as are set out in Data Protection Law.

When we transfer your Personal Data outside the EEA, we will do so only under a contract or another appropriate mechanism which is authorised under Data Protection Law. This is to make sure that your Personal Data is safeguarded in accordance with the same legal standards that apply to us in the EU.

How do you find out what information we hold? Can you amend, modify or request this information be deleted, and can you unsubscribe from our services?

In accordance with your legal rights under Data Protection Law, you have a 'subject access request' right under which can request information about the Personal Data that we hold about you, what we use that Personal Data for and who it may be disclosed to as well as certain other information. Usually we will have a month to respond to such a subject access request, but we may, in case of complex requests, require a further two months to respond.

We reserve the right to verify your identity if you make a subject access request. We may also require further information to locate the specific information you seek before we can respond in full and apply certain legal exemptions when responding to your request. We may charge for administrative time in dealing with any manifestly unreasonable or excessive requests for access.

Under Data Protection Law you also have the following rights, which are exercisable by making a request to us in writing:

 • to be provided with a copy of your Personal Data;
 • to require us to correct Personal Data that we hold about you which is inaccurate or incomplete;
 • to require us to erase your Personal Data without undue delay if we no longer need to hold or process it;
 • to object to our use of your Personal Data for direct marketing (you may request to unsubscribe from job alerts and marketing material at any time. If you wish to contact us with respect to the above matters, please email us as: musterihizmetleri@allday.com.tr);
 • to object and/or to restrict the use of your Personal Data for purpose other than those set out above unless we have an overriding legitimate reason for continuing to use it; or
 • to object to any automated processing (if applicable) that we carry out in relation to your Personal Data;
 • in certain circumstances, to require us to transfer Personal Data to another party where the Personal Data is being processed by automated means.

All of these requests may be forwarded on to a third-party provider who is involved in the processing of your Personal Data on our behalf.

If you would like to exercise any of the rights set out above, please contact us at: musterihizmetleri@allday.com.tr

If you make a request and are not satisfied with our response or believe that we are illegally processing your Personal Data, you have the right to complain to the personal data protection authority and organisation in Turkey and other authorities in EU.

How long will we hold your information for?

We will only retain your Personal Data for as long as necessary to fulfil the purposes we collected it for, including for the purposes of satisfying any legal, accounting, or reporting requirements.

To determine the appropriate retention period for Personal Data, we consider the amount, nature, and sensitivity of the Personal Data, the potential risk of harm from unauthorised use or disclosure of your Personal Data, the purposes for which we process your Personal Data and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements.

Please inform us of any changes to your Personal Data to ensure that it is up to date and we will update or erase the details we hold accordingly.

Sending us information over the internet

We employ appropriate technical and organisational security measures to protect your Personal Data from being accessed by unauthorised persons and against unlawful processing, accidental loss, destruction and damage. However, the nature of the internet is such that we cannot guarantee or warrant the security of any information you transmit to us via the internet.

How we collect and aggregate information about visitors to our websites

We also collect information about visitors use our website in order to improve our services. We do not use information gained in this way in a way that any individual can be identified, and only use it to understand our users better, and to determine aggregate trends, most popular pages, etc, for all the website’s users. We may share this kind of aggregate data with selected third parties to assist with these purposes. We may also undertake marketing profiling to help us identify services or jobs which may be of interest to you.

Cookies

If You decide at any time that you no longer wish to accept Cookies from Our Site or Service for any of the purposes described above, then you can instruct your browser, by changing its settings, to stop accepting Cookies or to prompt you before accepting a Cookie from the websites you visit. Consult your browser’s technical information. If you do not accept Cookies, however, you may not be able to use all portions of the site or all functionality of the service. If you have any questions about how to disable or modify Cookies, please let us know at the contact information provided below. To find out more about the cookies stored on your device, and to manage or delete them, please visit www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org

Change to our Privacy Policy

Any changes to this Privacy Policy will be posted on this website so you are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any time we decide to use Personal Data in a manner significantly different from that stated in this Privacy Policy, or otherwise disclosed to you at the time it was collected, we will notify you by email.

Contact

If you have any queries regarding this Privacy Policy or wish to make a further request relating to how we use your Personal Data as described above, please contact: musterihizmetleri@allday.com.tr  

Country | Language Change